มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับทุน “วิทยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)” จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ประจำปี 2561 ใน 3 สาขาวิชาเอกคือ ฟิสิกส์เชิงคำนวณ เคมีเชิงคำนวณ และชีววิทยาเชิงคำนวณ นักเรียนจะได้รับการยกเว้นค่าเทอมและได้รับเงินทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5,000 บาท ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา 4 ปี

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th
พร้อมยื่นหลักฐานและ Portfolio ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2561

ระเบียบการ

ใบสมัคร

เว็บไซคต์หลัก