มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตี
ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงโควตา


เปิดรับสมัคร 4-10 มกราคม 2561

  การรับนิสิตแบบโควตา จำนวนรับ ระเบียบการ
 
  • ระบบรับตรง (โควตา)
3,366 รายละเอียด
  • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
  • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียด
  • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตม.นเรศวร 
394 รายละเอียด
(โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 
70 รายละเอียด
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 
20 รายละเอียด
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) 
55 รายละเอียด

 

เว็บไซต์หลัก  http://www.admission.nu.ac.th/formal.php