รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกาาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2561


ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 28 คน
และ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 8 คน

เปิดรับสมัคร 3 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก