คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน

เปิดรับสมัคร 8-24 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก