รับตรง ม.แม่โจ้ รอบที่ 1/2  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ
เปิดรับ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561

แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษโดยจัดสรรที่นั่งให้แก่นักเรียนที่เรียนดีในสถาบันการศึกษาที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค

แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ (โรงเรียนละ 15 คน)

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษโดยจัดสรรโควตา ให้แก่สถาบันการศึกษาให้ดำเนินการคัดสรรนักศึกษาที่เรียนดีในส่วนภูมิภาค ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค

แบบไม่มีการสอบ-พิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่เป็นบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั่วทุกภาคในประเทศไทยให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) จากทั่วประเทศให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียน/นักศึกษาที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด จาก 77 จังหวัด ทั่วทุกภาคในประเทศไทยให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

 

เว็บไซคต์หลัก