มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม  คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน

รับสมัคร 10 - 31 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก