เปิดรับสมัครแล้ว การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ ม.ธรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำผลคะแนนมาใช้ในการสมัครรอบที่ 2 และ รอบที่ 3

รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 -31 ม.ค.2561 ที่

คณะที่ต้องสอบวิชาเฉพาะเช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์  แพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ SIIT  หลักสูตรอินเตอร์หลายสาขา

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก