การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 1/2รับแบบ Portfolio

เปิดรับเฉพาะผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6

เปิดรับสมัครถึง 25 มกราคม 2561 นี้

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก