มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์แนวปฎิรูป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน

เปิดรับสมัครถึง 25 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก