คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 25 ธ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561

รอบ 2 กลุ่ม 1 - นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง
- นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือเป็นบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 

ระเบียบการ

รอบ 2 กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนทีไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระเบียบการ