วันนี้( 31 ม.ค.)ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้มีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยให้มีความรู้และสอดรับความต้องการของประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทักษะขั้นสูงในหลายสาขา อาทิ วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมอากาศยาน และวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์สมองกล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับ เพื่อสร้างบุคลากรป้อนแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการจะได้รับการสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะให้ความสำคัญคือทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สร้างรากฐานและความมั่นคงของประเทศ เพราะมีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ
 
ด้านศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า สจล.มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ในทุกแขนง จึงดำเนินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โดยเตรียมจะเปิดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี พร้อมสร้างหลักสูตร“ยุววิศวกร” โดยใช้ต้นแบบของ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนม.3 เข้าศึกษาต่อที่ สจล.เป็นระยะเวลา 5 ปี ใน5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 25 คน รวม 125 คน ได้แก่ 1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  2. วิศวกรรมไฟฟ้า 3. ช่างวิศวกรรม 4. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เกี่ยวกับระบบเครื่องกลอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์ หรือแขนกลในงานอุตสาหกรรม และ 5. วิศวกรรมยานยนต์  โดยจะเริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 นำร่อง 1 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

Credit https://www.dailynews.co.th/education/624686