การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)   

บางคณะยังคงรับแต่ ม.6 เท่านั้นเด็กซิ่วอด เช่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์ 
น้องๆเข้ามาดูรายละเอียดคุณสมบัติวุติการศึกษา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ของทุกคณะได้เลยจ้า

- รายละเอียดประกาศฯ  (CLICK)

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1   (CLICK)

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 2   (CLICK

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 3   (CLICK)

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 4   (CLICK)