รับตรง สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 80 คน

เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก