โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 66 คน โดยมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดรับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก