รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ในโครงการ"เกษตรทายาท" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561  

เปิดรับสมัครถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก