รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานคิรทร์  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครถึง 16 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก