รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 23 มีนาคม 2561

หลักสุตรที่เปิดรับ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 10 คน

 

เว็บไซคต์หลัก