มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก

ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับ ระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก