มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ 

1. สมัครโดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท) 
2. สมัครโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    และสอบสัมภาษณ์ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก