โครงการโควตาพื้นที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

      คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
      คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
      คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก

 

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.admission.kmutnb.ac.th/index.php