มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (จำนวน 2,050 คน) 

 รับสมัคร 12 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561

 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก