ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารของจังหวัดพังงาโดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะที่เปิดรับ
สาขาแพทยศาสตร์ 1 คน
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 คน

เปิดรับสมัครถึง 5 เมษายน 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก