สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน O-NET, GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา

O-NET ชั้น ม.6 ประกาศผล 31 มีนาคม 2561
GAT/PAT ประกาศผล 2 เมษายน 2561
วิชาสามัญ 9 วิชา ประกาศผล 8 เมษายน 2561