สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรที่เปิดรับเช่น พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทย

เปิดรับสมัครถึง 17 เมษายน 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก