ประกาศผล GAT/PAT ปี 2562  ค่าเฉลี่ยพร้อมเปรียบเทียบปี 60 , 61 , 62 และค่าสถิติพื้นฐาน 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 

ทางเว็บไซต์ www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login

 

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

 

เปรียนเทียบช่วงคะแนนผลการทดสอบ GAT/PAT ปี 62 VS 61

 

วิชา

ปี 60 (1)

ปี 60 (2)

ปี 61

ปี 62

GAT

123.93

161

144.65

144.06

PAT 1

42.82

49.61

48.45

49.05

PAT 2

79.59

79.9+4

72.12

78.10

PAT 3

95.91

93.77

92.32

90.81

PAT 4

84.27

93.24

94.54

97.23

PAT 5

116.63

140.97

128.44

129.80

PAT 6

120.07

147.8

134.95

140.58

PAT 7.1

87.16

95.79

96.12

96.91

PAT 7.2

88.06

87.04

95.11

91.33

PAT 7.3

96.3

114.8

100.93

107.5

PAT 7.4

88.14

104.27

92.73

98.07

PAT 7.5

83.45

92.8

82.84

79.62

PAT 7.6

86.39

84.96

92.08

88.05

PAT 7.7

-

-

103.27

101.1

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ  GAT/PAT  ปี 2562