ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามรายวิชา

เปรียนเทียบช่วงคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ  9 วิชา 62 VS 61

วิชา

คะแนนเต็ม

ปี 60

ปี 61

ปี 62

ผลต่าง (62-61)

ภาษาไทย

100

58.19

56.52

51.65

-4.87

สังคมศึกษา

100

33.77

36.59

38.86

+2.27

อังกฤษ

100

35.70

34.14

33.81

-0.33

คณิตศาสตร์ 1

100

24.04

26.96

23.52

-3.44

ฟิสิกส์

100

29.44

26.95

28.69

+1.74

เคมี

100

27.34

27.43

28.40

+0.97

ชีววิทยา

100

31.17

28.80

31.20

+2.4

คณิตศาสตร์ 2

100

26.26

26.86

22.31

-4.55

วิทยาศาสตร์

100

30.94

30.95

30.44

-0.51

 

ค่าสถิติพื้นฐาน