มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้เริ่มมีการประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา  มาให้น้องๆได้เข้าไปเช็คกันแล้วนะจ๊ะ  ลองเข้าไปเช็คกันดูแต่ถ้าไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยังมีรอบต่อไปอีก 

มหาวิทยาลัย ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 62  รอบ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศิลปกร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
มหาวิทยาลัยพะเยา  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตรโกสินทร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม