บนเวทีภายในงานประชุมนานาชาติด้านการเรียนการสอนและงานแสดงนิทรรศการด้านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือ EDUCA 2010 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วนในระบบการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น ผู้จัดงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากองค์การยูเนสโก ประเทศไทย มาให้ความรู้และเปิดความคิดต่อเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการศึกษาวิจัยของยูเนสโก

โดยมี "ดร.กวาง โจว คิม" ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ประเทศไทย เป็นผู้บอกเล่าถึงปัจจัยการสร้างความสำเร็จต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ "ประชาชาติธุรกิจ" ได้ถอดความมานำเสนอในที่นี้

ดร.กวาง โจว คิม เริ่มต้นปาฐกถาพิเศษด้วยการกล่าวถึงแนวโน้มด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นกับโลกยุคปัจจุบัน โดยระบุว่า การศึกษาในปัจจุบันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ซึ่งหลายประเทศต่างประสบกับปัญหาประชากรสูงวัย ขณะที่ในประเทศไทย ประชากรวัยเจริญพันธุ์ และอัตราการเกิดเองก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970

ขณะที่ในกลุ่มประเทศ OECD กลับพบความเคลื่อนไหวของประชากรว่า มีเด็กเกิดนอกประเทศมากกว่าในประเทศ โดยในยุโรป ชนชั้นแรงงานจำนวนมากมีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปขายแรงงานและปัจจัยเรื่องการเคลื่อนไหวของประชากรนี้ นับว่ามีความสำคัญสำหรับ การคิดวางแผน และการจัดระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาประการที่ 2 คือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยภาพรวมของทั่วโลกพบว่าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ภาคบริการมีสูงขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยกลับพบว่าภาคการเกษตรและบริการลดลง แต่มีภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น

แล้วแนวโน้มนี้ได้ส่งผลให้การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งแสดงผลออกมาใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น วิชาชีพเฉพาะมีความต้องการและเติบโตขึ้นในช่วงปี 2549-2550 ซึ่งเป็นตัวสะท้อนการเตรียมบุคลากรไปสนองความต้องการของเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยที่ 3 คือไอซีทีและอินเทอร์เน็ต ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก เช่นเดียวกับในไทย

สุดท้าย คือปัจจัยที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภัยพิบัติ เช่น โลกร้อน ซึ่งอาจมีผลให้ภาคการเกษตรในพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ยากขยายตัวขึ้นในอีก 7 ปีข้างหน้า โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ประเทศเขตหนาวที่เคยปลูกอะไรไม่ขึ้น เช่น แคนาดา กลายเป็นประเทศเกษตรกรรม นอกจากนี้ ภัยพิบัติยังรวมถึงการสู้รบ และความขัดแย้งด้วย
 นี้

< >  

 

< > Credit   http://www.prachachat.net/daily.php?sectionid=0222&selday=2010-10-28&sectname=การศึกษา