รับตรงทั่วประเทศ ม.พะเยา 2554

น้องๆถ้าเข้ารับสมัครของม.พะเยาไม่ได้( www.admission.pyu.ac.th ) ไม่ได้ ให้เข้า www.admission.pyo.nu.ac.th ก่อนนะครับ ช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังของเปลี่ยน url ใหม่นะครับ เป็น www.admission.up.ac.th   (university of phayao = up)ต้องขออภัยด้วยนะครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2) กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

 

หลักสูตร / สาขาวิชา / จำนวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวนทั้งสิ้น 2,841 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก/ค่าน้ำหนักและจำนวนรับ


5. การรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.pyu.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2553
5.2 ผู้สมัครดำเนินการชำระเงินค่าสมัครทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเลขที่บัญชี 891-300038-3 จำนวน 200 บาท (โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท)
5.3 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและจัดส่งเอกสารการสมัครดังกล่าว ไปที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553(ดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาทั่วประเทศ ปี 2554”)
5.4 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ฯ ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดหมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร

 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.pyu.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง(รูปสีหรือขาว - ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
< >  คณะที่เปิดรับและรายละเอียดอื่น ๆ    < href="http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File54/public54.pdf" target="_blank">http://www.admission.pyo.nu.ac.th/File54/public54.pdf