พี่เดย์ : คณะแน้วโน้มที่จะมีงานทำในอนาคต

 
พี่เดย์  : คณะแน้วโน้มที่จะมีงานทำในอนาคต !!!

จบการศึกษา ปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

งานปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาของบริษัท

 

 

Credit http://www.unigang.com/Article/4266