คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
  • เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
  • มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับความสูง
  • ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขึ้นจำคุก หรืออยู่ระหว่างต้องคดีอาญา
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

การสมัครสอบคัดเลือก

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 09.00-13.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

ไฟล์เอกสาร :