รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาเรียนเหมือนระบบปกติ) ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) , ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.),นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ,นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) และการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.),บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ,บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) โดยแบ่งตามแผนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
 

รับสมัคร 2 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2553
 

เว็บไซต์หลัก  http://www.acad.msu.ac.th/special2554_web/

ดูยอดคนสมัคร http://www.acad.msu.ac.th/special2554_web/main_total.php