ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนัก เรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (รับตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน ๖ หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
2. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
4. หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
5. หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
6. หลักสูตร วท.บ. (พืชสวน)

Download รายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการ ใบสมัครสอบ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ