วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2554

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537)
 • มีสัญชาติไทย บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตาหรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดามารดาต้องเกิดในประเทศไทย
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลการ (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจสุขภาพโดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
 • มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
 • ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฏหมาย
 • ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือพักงาน และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติเสื่อมเสีย
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฏหมาย

 

การพิจารณาคัดเลือก
ใช้ผลการสอบวัดความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06)
ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ
(PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์การจำหน่ายระเบียบการ
สั่งซื้อระเบียบการสมัครทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 150 บาท โดยซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ส่งมาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 504 /57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 โปรดระบุชื่อและที่อยู่ของผู้สั่งซื้อที่หน้าซองให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง "ซื้อระเบียบการสมัคร" หรือซื้อโดยตรงได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 08.30 - 18.00 น.

สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีนี้ รับสมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่เว็บไซต์พยาบาลกองทัพเรือและกรมแพทย์ทหารเรือ ดังนี้ www.nmd.go.th หรือ www.navy.mi.th/nnc และ www.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2475-2614, 0-2475-2625 โทรสาร 0-2475-2872

จำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะรับเพื่อเข้าศึกษา
โดยทุนส่วนตัว จำนวน 60 คน
โดนทุนส่วนตัวอื่นๆ จำนวน 20 คน

http://www.navy.mi.th/nnc/eninfo54.html

80309

เข้าชม

18

ตอบกลับ

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2554

โพสต์เมื่อ 25/11/2553 19:38 | 0
want to be ^^
โพสต์เมื่อ 25/11/2553 21:54 | 0
อยากเรียนเหมือนกันอ่ะ
โพสต์เมื่อ 26/11/2553 09:03 | 0

ขอให้ติด ๆ ๆ

โพสต์เมื่อ 26/11/2553 19:31 | 0

ขอให้ข้าพเจ้าติดด้วยเถอะ สาธุ

โพสต์เมื่อ 26/11/2553 21:53 | 0
อยากเรียน ๆๆๆ ที่สุด ๆๆๆๆๆ TvT
โพสต์เมื่อ 29/11/2553 09:21 | 0
อยากเรียนมากมายๆๆๆๆ
โพสต์เมื่อ 29/11/2553 15:19 | 0
อยากเรียนมากมาย
สู้ๆๆ
โพสต์เมื่อ 30/11/2553 22:29 | 0
จะเรียนให้ได้
โพสต์เมื่อ 03/12/2553 21:16 | 0

อยากเรียนสุด ๆ สมัครแน่นอนเลยจ้า

โพสต์เมื่อ 05/12/2553 00:13 | 0
มีการทดสอบสมรรภาพทางกายป่ะค่ะ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ
โพสต์เมื่อ 09/02/2554 21:50 | 0

อยากเป็นมากเลย

โพสต์เมื่อ 14/02/2554 17:28 | 0
สำเร็จการศึกษาแล้วไปไหนต่อช่วยบอกด้วย
โพสต์เมื่อ 14/02/2554 17:29 | 0
อยากเรียนแต่ยังไม่ทราบปลายทาง
โพสต์เมื่อ 14/02/2554 17:32 | 0

ก็รับราชการ ก็ได้ครับ

หรือ ทำงานโรงพยาบาล เอกช หรือ รัฐ ทั่วไปก็ได้

เหมือน พยาบาล ปกติเลย ครับผม

โพสต์เมื่อ 14/02/2554 20:08 | 0

ขอลิงค์สมัครหน่อยสิค่ะ
 

โพสต์เมื่อ 14/02/2554 20:17 | 0
โพสต์เมื่อ 23/03/2554 15:52 | 0

ต้องว่ายน้ำเป็นด้วยหรือป่าวค่ะ
 

โพสต์เมื่อ 10/09/2554 11:47 | 0
อยากเรียนมากอ่า แต่ไม่เก่ง วิทย์คณิต 
abac