โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
1. คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน 
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน 
1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน 

 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และจบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
3. ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง และเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
7 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติ ไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ
 

 

รับสมัคร   7 มกราคม  ถึง 4 มีนาคม 2554

 

 

 รายละเอียดทั้งหมด  http://www.reg2.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2554/ex/sea54.pdf

 

โครงการฯ เรียนที่ท่าพระจันทร์ หรือรังสิต  =  ท่าพระจันทร์


ค่าหน่วยกิตแพงหรือไม่  = เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษ ค่าหน่วยกิตจะแพงกว่าภาคปกติ


สอบวิชาอะไรบ้าง และต้องอ่านเนื้อหาอย่างไรบ้าง  =  สอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูเกี่ยวกับเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อาเซียนที่มีผลกระทบกับไทย ความรู้รอบตัวทั่วไป เป็นต้น


การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ =  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย


ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 สมัครได้หรือไม่   =  สมัครไม่ได้ เพราะโครงการฯ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ถึงจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน


โครงการนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร  =  “เรียนเกี่ยวกับ"สหวิทยาการ" หรือ interdisciplinary เกี่ยวกับมนุษย์ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เรียน "อาณาบริเวณศึกษา" หรือ area studies  เรียนเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน เรียนเกี่ยวกับอุษาคเนย์ เรียนเกี่ยวกับสุวรรณภูมิ (อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)เรียนจบแล้วสามารถไปทำงานด้านใดบ้าง
ไปเรียนต่อโท ต่อเอก ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศ งานสถานทูต งานกระทรวงฯ
งานสอน ครู/อาจารย์ งานท่องเที่ยว สายการบิน งานธุรกิจ งานสื่อมวลชน งานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ ไปกันหลายทิศหลายทาง มีบัณฑิตจบไปแล้วประมาณ 600 คน SeasTU
ท่าพระจันทร์ มีอะไรให้แสวงหา ให้เก็บเกี่ยวมากมาย มากกว่า "กระดาษแผ่นเดียว"
ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะแสวงหา และร่วมเดินทางไปด้วยกันหรือไม่ (อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)