วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ทุน 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรนานาชาติมาครบ 40 ปี ในปี 2552 มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จึงได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ทุน 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา ในสังคมนานาชาติ อันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์ และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือมอบทุนให้
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว  ( Kla อันนีความเป็นจริงคงตรวจสอบยาก ขู่ให้เด็กกลัวมากกว่า )
 6. เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว

 

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

 

 1. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 2. โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนฯ ดังนี้
  • จดหมายของโรงเรียน เรื่องการแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนฯ ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการของโรงเรียน
  • รายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ผู้สมัครฯประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ (โปรดกรอกรายชื่อลงในแบบรายชื่อที่มหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมจดหมาย)
  • หลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
  • แนบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ DVD) ที่บรรจุไฟล์ผลงานของผู้สมัครฯ ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 2 GB
  • ส่งเอกสารในข้อ 2.2 ให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ตามที่อยู่ ดังนี้
   นางสาวเสาวณิต   พัชรตระกูล
   สำนักทะเบียนและประมวลผล
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   ซ. รามคำแหง 24 
   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ
   กรุงเทพฯ 10240
  คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนมีดังนี้
   คณะทางสายศิลป์        คณะทางสายวิทย์
   คณะบริหารธุรกิจ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   คณะศิลปศาสตร์      คณะวิศวกรรมศาสตร์
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ      - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ      - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
     - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ      - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
     - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ      - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   คณะนิติศาสตร์      คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
   คณะนิเทศศาสตร์*  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์*
   คณะดนตรี*    
   หมายเหตุ *นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้
 3. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อรับบัตรนักศึกษาชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554
 4. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนฯผ่านเว็ปไซต์ ของมหาวิทยาลัย www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554
 5. มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.scholarship.au.edu
 6. นักเรียนผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสัญญา “ทุน 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” จำนวน 2 ฉบับ
 7. นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมประชุม “ทุน 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สำหรับเวลาการประชุมจะแจ้งมาในภายหลัง และจะต้องดาวโหลดน์เอกสารจาก www.scholarship.au.edu มายื่นที่ห้องประชุมด้วย เอกสารดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
  • สัญญา “ทุน4ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

 

 

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.scholarship.au.edu/

5869

เข้าชม

11

ตอบกลับ

ทุน 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โพสต์เมื่อ 02/12/2553 11:16 | 0

ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือมอบทุนให้ ก็สมัครไม่ได้ใช่ไม๊คะ

โพสต์เมื่อ 02/12/2553 14:28 | 0
Rich text editor, Text, press ALT 0 for help.

พี่กล้าคะ  ถ้าที่โรงเรียนมีนักเรียนยื่นขอทุนหลายคน จาใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัววัดคะ ว่าได้ทุนหรือไม่ได้ทุน  หนูได้เกรดเฉลี่ย 3.75 แต่ว่าเอแบคเค้าให้ทุนโรงเรียนละ 2 คนเองค่ะ

โพสต์เมื่อ 05/12/2553 00:38 | 0

@ Nipuy   ไม่ได้อะครับ


@  ponzie   รู้สึกว่าจะได้เลย นะครับ หรือแค่สอบสัมภาษณ์ มั้ง

โพสต์เมื่อ 08/12/2553 15:25 | 0

มีกำหนดมั้ยคะว่า ถ้าเข้าไปแล้วต้องสอบให้ได้เกรดเท่าไหร่
ถ้าต่ำกว่ากำหนดต้องจ่ายตัง์เรียนเอง

โพสต์เมื่อ 09/12/2553 22:40 | 0
ต้องทำเกรดแต่ละเทอมให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 จ่ะ
และถ้าทำไม่ถึงก็หลุดทุน จ่ายตังค์เรียนเอง (:
โพสต์เมื่อ 09/12/2553 22:41 | 0

ช่ายแล้ว จ่ายตังเอง

ดังนั้นแต่ละเทอม ต้องวางแผน ดีดี  เอิ๋ก ๆ

โพสต์เมื่อ 10/12/2553 05:59 | 0
พี่กล้าคะ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ DVD) ที่บรรจุไฟล์ผลงานของผู้สมัครฯ ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 2 GB
ต้องทำยังไง หนูมีแต่พอร์ต
โพสต์เมื่อ 10/12/2553 08:38 | 0

ก็นำ  พอร์ต มา scan ลง cd ก็ได้นะครับ =__=

โพสต์เมื่อ 21/12/2553 18:16 | 0

แล้วเรากู้เพิ่มได้มั้ยค่ะ

โพสต์เมื่อ 08/02/2554 19:13 | 0
พี่คะทุนนี้ได้เลยชัวร์ใช่ไหมคะ แล้วได้ทุกคน(ที่จ่ายเงินไหมคะ) คือหนูสมัครและได้บัตรนักศึกษาชั่วคราวมาแล้วและจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วอะคะ แต่กลัวไม่ได้ 

ความคิดเห็น

P.Kla 16/12/2555 17:58

จ่ายเงินยืนยันสิทธใช่ไหม
โพสต์เมื่อ 16/12/2555 17:40 | 0
scan ลง PDF เป็นขาว ดำ ได้มั๊ยค่ะ shy