รับตรงโครงการแพทย์ 2 โครงการ ธรรมศาสตร์ 53 ถึง 19 ตุลาคมนี้

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

 คณะแพทยศาสตร์   
 แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รพ. สระบุรี
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552
 แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รพ. สุราษฎร์ธานี
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552
 แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552
 แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รพ. เมืองฉะเชิงเทรา
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552

 โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

 

ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ. สระบุรี 1 - 19 ตุลาคม 2552
 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ. สุราษฎร์ธานี
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552
 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552
 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ. เมืองฉะเชิงเทรา
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552
 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เลือก 2 อันดับ (1. รพ. สุราษฏร์ธานี 2. รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552
 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เลือก 2 อันดับ (1. รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2. รพ. สุราษฏร์ธานี )
  
2553 1 - 19 ตุลาคม 2552