แต่งโดย  ทพ.สม  สุจีรา  www.tutorsom.com  

       ซุนวู เคยกล่าวไว้ว่า “ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง “  ดังนั้น การที่นักเรียน รู้แนวข้อสอบก่อน จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยให้ขอบเขตของเนื้อหาที่จะอ่าน แคบลง และอาจารย์ที่ออกข้อสอบทุกๆปี ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิม ดังนั้น โอกาสที่ข้อสอบจะออกซ้ำแนว จึงเป็นไปได้สูง

        แต่ กสพท.  พยายามเก็บข้อสอบเป็นความลับ  ทำให้นักเรียน  ต้องอ่านหนังสือสอบแบบงมเข็มในมหาสมุทร เพราะไม่รู้ว่าจะออกอะไรบ้าง และข้อสอบวิชาฟิสิกส์  เคมี ก็มีเพียงอย่างละ 30ข้อ ชีววิทยาอีก 60ข้อ  ดังนั้น ถ้าอ่านผิดจุด จะทำให้โอกาสได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีถึง 28คะแนน  หายไปอย่างน่าเสียดาย(และแน่นอนว่า โอกาสติดแพทย์ ก็จะหายไปด้วย)

      Unigang  จึงพยายาม เสาะหาข้อสอบเก่าปีล่าสุด มาวิเคราะห์ เพื่อให้น้องๆ รู้เขาอย่างละเอียด  จะได้ สอบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

       ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์มี 2 ชุด    แต่ละชุดประกอบด้วย
- เคมี 20 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน  (รวม 2 ชุด 40ข้อ)
- ฟิสิกส์ 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  (รวม 2 ขุด 30ข้อ)
- ชีววิทยา  30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  (รวม 2 ชุด 60ข้อ)

ข้อมูลจากเว็บ  www.tutorsom.com    ในปีล่าสุดที่ผ่านมา 

 

วิชาฟิสิกส์  30ข้อ  แบ่งออกเป็น 

 • เรื่องกลศาสตร์  6ข้อ  
 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม2 ข้อ 
 • ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก1ข้อ  
 • โปรเจคไตล์ 2ข้อ  
 • โมเมนต์ 1ข้อ  
 • ก๊าซ 2ข้อ  ของเหลว1ข้อ   
 • กัมมันตรังสี1ข้อ 
 • คลื่นน้ำ 2  ข้อ  
 • เสียง 3 ข้อ
 • แสง3  ข้อ
 • เลนส์1ข้อ 
 • ไฟฟ้าสถิต1ข้อ  
 • ไฟฟ้ากระแส2ข้อ  และ  
 • ไฟฟ้าแม่เหล็ก2ข้อ 

 

วิชาเคมี 40ข้อ  แบ่งออกเป็น  

 • เรื่องของอะตอม2ข้อ  
 • พันธะเคมี2 ข้อ 
 • ปริมาณสารสัมพันธ์ 3  ข้อ 
 • ธาตุกัมมันตรังสี 1ข้อ   
 • สารละลาย2ข้อ 
 • เคมีอินทรีย์+เชื้อเพลิง 5 ข้อ  
 • ก๊าซ และความดัน 2ข้อ  
 • สมบัติของสารประกอบ3  ข้อ 
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา2ข้อ  
 • สมดุลเคมี3ข้อ 
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม2ข้อ 
 • ไฟฟ้าเคมี2 ข้อ 
 • กรด-เบส4  ข้อ   
 • สารชีวโมเลกุลและหมู่ฟังก์ชั่น 7  ข้อ

          ข้อสอบค่อนข้างยาก  เรียกว่า ถ้าไม่รู้จริง ทำไม่ได้อย่างแน่นอน

 

วิชาชีววิทยา  มี 60 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน แบ่งเป็น 

 • ระบบย่อยและลลายอาหารให้ได้พลังงาน  8ข้อ  
 • การสืบพันธ์ของพืช 1ข้อ
 • โครงสร้างของพืช1ข้อ ก
 • ารสังเคราะห์แสง 1ข้อ  
 • การตอบสนองของพืช 1ข้อ
 • พฤติกรรมสัตว์  2ข้อ 
 • การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต2 ข้อ
 • การรักษาดุลยภาพในร่างกาย3 ข้อ 
 • พันธุศาสตร์+โครโมโซม6ข้อ  
 • การรับรู้และตอบสนอง5ข้อ 
 • เซลล์ 8ข้อ การหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด  3ข้อ
 • ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน 8ข้อ
 • เอมไซม์2ข้อ 
 • เคมีพื้นฐานของชีวิต3ข้อ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ1ข้อ
 • การสังเคราะห์แสง1 ข้อ  
 • ไฟลัม2ข้อ 
 • ระบบนิเวศน์1ข้อ 
 • ประชากร1ข้อ

จะเห็นได้ว่า วิชาชีววิทยา จะเน้นที่เรื่องเซลล์  ฮอร์โมน  การย่อย  พันธุศาสตร์  ดุลยภาพในร่างกาย

 

ส่วนวิชาสามัญอื่นๆ มีดังนี้ (ข้อสอบปรนัยทั้งหมด)

คณิตศาสตร์   25 ข้อ 100 คะแนน(14%)

ภาษาอังกฤษ  100 ข้อ 100 คะแนน(14%)

ภาษาไทย        50 ข้อ 50 คะแนน(7%)

สังคมศึกษา     50 ข้อ 50 คะแนน(7%)

จากที่ได้เห็นข้อสอบมา บอกได้คำเดียวว่า ไม่หมู  จึงไม่ต้องแปลกใจที่วิชานี้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่เพียง 38เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ถ้าน้องทำได้ถึง 60% โอกาสเป็นายแพทย์ หรือ แพทย์หญิง อยู่แค่เอื้อม   เช่นสมมติว่าน้องได้ วิชาวิทยาศาสตร์ 17+ วิชาเฉพาะแพทย์ 18 รวมเป็น 35  แต่คะแนนต่ำสุดที่ติดแพทย์หรือทันตแพทย์  คือ 57ดังนั้น  น้องไปเก็บวิชาอื่นๆอีก  22 คะแนน ( จากคะแนนเต็มของวิชาอื่นๆ 42คะแนน)  เท่านี้ ก็สอบได้แล้ว

คณะแพทย์  ทันตแพทย์  เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน จบออกมาแล้วศักดิ์และสิทธิ์ ความยอมรับในวงการแพทย์ เท่ากัน 

 

UniGang ขอขอบคุณ  ทพ.สม  สุจีรา   สำหรับบทความดีดี