รับตรง วิทยาลัยพยายาลทหารอากาศ 2554

 

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2554
กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2554 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี.้-


คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี
-มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี
สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
-มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ  น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม.
-มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
-ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
-คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX,GAT,PAT2 และ O-NET (คะแนน O-NETภาษาอังกฤษ(รหัส03)จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)

กำหนดรับสมัคร ตัง้ แต่ 4 ม.ค. -18 มีนาคม 2554
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โทร. 0 2534 8159 ,
0 2534 2648 หรือดูรายละเอียดที่   http://www.nc.rtaf.mi.th