ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2544 จำนวน 276 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดตามคู่มือแนะนำการสมัครสอบ หรือที่ www.person.rtaf.mi.th)
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497, ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518
 3. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่น ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
 4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 9. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 10. ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก. แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ) 
การสมัครสอบ
 1. เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก / ใบสมัคร ระหว่างวันพุธที่ 19  มกราคม 2544  ถึง วันอาทิตย์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2554  เวลา09.00 น. – 15.30  น. ในราคาฉบับละ 60  บาท ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ), กองบังคับการกองบินทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน (เว้นวันหยุดราชการ) และที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ระหว่างวันจันทร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554
 2. วิธีการสมัครสอบ
  • สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานตามข้อ ๖.๑ ที่ อาคารรณนภากาศโรงเรียนนายเรืออากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30  น. – 11.30 น.และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. –15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน 270  บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมทางธนาคาร 20 บาท)
  • สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหลักฐาน และธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินรวมจำนวน 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ 50 บาท โดยสั่งจ่าย ในนาม นาวาอากาศเอก วิเชียร เรืองพระยา กองข้อมูลกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ตู้ ปณ.11 ปณฝ. กองทัพอากาศ กรุงเทพ ฯ 10213  ระหว่างวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554  ถึง วันอาทิตย์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2554 (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มกราคม 2554  ถึง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280  บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30  บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทาง ระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันพุธที่ 19  มกราคม 2554  ถึง วันอาทิตย์ที่ 6  มีนาคม 2554 ภายใน เวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วและจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก ฯ พร้อมยื่นใบสมัครได้ตาม วัน เวลาที่กำหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ - ๙๑ ในวัน เวลาราชการ หรือที่ http://www.rtaf.mi.th หรือ

http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทีมา : http://www.person.rtaf.mi.th/index.htm