รับตรง มหาวิทยาลัย พายัพ 2554

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ี   ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2554 รับตรงทุกสาขาวิชา
(พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยศิลป์ เทววิทยา มีกำหนดการรับโดยเฉพาะ)
 

สมัครทางไปรษณีย์ และสมัคร ONLINE

1 พฤศจิกายน 53 – 18 กุมภาพันธ์ 54

สมัครด้วยตนเอง
1 พฤศจิกายน 53 – 28 กุมภาพันธ์ 54
รายงานตัวและลงทะเบียน
ระบุวันลงทะเบียนในใบแจ้งผลการสมัคร

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2554

6 มิถุนายน 54

คุณสมบัติของผู้สมัคร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
3.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.  เป็นหญิง หรือชายโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
5.  มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
6.  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

กำหนดการ

 

สมัคร ONLINE และสมัครทางไปรษณีย์

1  พฤศจิกายน 53 – 4  กุมภาพันธ์  54

สมัครด้วยตนเอง

1  พฤศจิกายน 53 – 11  กุมภาพันธ์  54
ณ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

17  กุมภาพันธ์  54
ทาง www.payap.ac.th

สอบข้อเขียน
(วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
ความถนัดทั่วไป และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

26  กุมภาพันธ์  54
ณ อาคารโสมสวลี  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

4  มีนาคม  54
ทาง www.payap.ac.th

สัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย

7 – 9  มีนาคม  54
ณ อาคารโสมสวลี  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

18  มีนาคม  54
ทาง www.payap.ac.th

รายงานตัวและลงทะเบียน

21 – 25  มีนาคม  54

เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

18  พฤษภาคม  -  3  มิถุนายน  54

เข้าหอพัก คณะพยาบาลศาสตร์ฯ

3  มิถุนายน  54

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร คณะเภสัชศาสตร์

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5  ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป
3.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง  ตาบอดสี  เป็นต้น

กำหนดการ
สมัคร ONLINE และสมัครทางไปรษณีย์

1  พฤศจิกายน 53  – 18  กุมภาพันธ์  54

สมัครด้วยตนเอง

1  พฤศจิกายน 53  – 28  กุมภาพันธ์  54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

4  มีนาคม  54
ทาง www.payap.ac.th

สอบข้อเขียน  5  วิชา ดังนี้
เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ
ความถนัดทางเภสัชศาสตร

14  มีนาคม  54  เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ  คณะเภสัชศาสตร์  อาคารชุมพาบาล
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

14  มีนาคม  54  เวลา 16.00 น.
ทาง www.payap.ac.th

สอบสัมภาษณ์

15  มีนาคม  54  เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ณ  คณะเภสัชศาสตร์  อาคารชุมพาบาล
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

16 มีนาคม  54  เวลา 14.00 น. ทาง www.payap.ac.th

รายงานตัวและลงทะเบียน

17 – 25 มีนาคม  54
ณ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

 

รายละเอียดทั้งหมด  http://pradmission.payap.ac.th/