นักออกแบบเสื้อผ้า ,ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถัก (นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)

นิยามอาชีพ  
          ออกแบบลวดลายผ้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักจากจินตนาการ ประสบการณ์ แนวโน้มของแฟชั่นและความต้องการของลูกค้า : ศึกษาวัตถุประสงค์ ต้นทุน  วัตถุดิบ เทคนิคและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ ; วาดโครงร่างเหมือนแบบ (Patterns) ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบผลงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ ก่อนส่งให้ช่างทำ
          แบบหรือช่างแผนกตัด ทำการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์   สิ่งทอสิ่งถักตามแบบต่อไป

ลักษณะของงานที่ทำ
          ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีขั้นตอนหรือลักษณะการทำงานคล้ายกับนักออกแบบเครื่องประดับหรือนักออกแบบเครื่องเรือน โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
วิเคราะห์ ศึกษาวัสดุ ที่นำมาออกแบบสิ่งทอลายผ้า และเนื้อวัสดุ เพื่อตัดเย็บ  และวิธีการตัดเย็บ รวมทั้งการควบคุมการตัดเย็บให้เป็น ไปตามแบบที่ออกไว้ 
ทำศิลปะการแต่งกายของไทยโบราณและการแต่งกายแบบตะวันตกยุคต่างๆ บางประยุกต์นี้ในการออกแบบและขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า สิ่งถักสิ่งทอเพื่ออำพรางหรือแก้ไขข้อบกพร่องหารูปร่างของแต่ละบุคคลให้ออกมาดูดี มีบุคลิกภาพ
นำเทคนิคหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ต้องรวบรวมความคิด ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
2. ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลง เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน ต้องทำการค้นคว้าวิจัยด้วย
3. ทำการร่างแบบคร่าวๆ ตามแนวความคิด หรือตามจินตนาการ หรือจากความต้องการของลูกค้า
4. นำภาพที่ร่างแล้วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิต รวมทั้งการใช้ วัตถุดิบ และประเมินราคา
5. นำภาพร่างที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ  (Pattern)  วิธีการเย็บในรายละเอียด ปัก กุ๊น เดินลาย หรือ จับเดรปแล้วนำมาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการทำให้ละเอียด และชัดเจนที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ช่างทำตามแบบได้
6. ส่งแบบ หรือชุดที่ตัดเนาไว้ให้ฝ่ายบริหารและลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง พิจารณาทดลองใส่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องขั้นสุดท้าย
7. นำแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ทำงานประสานกับช่างตัดเย็บ  ช่างปัก เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ 

สภาพการจ้างงาน
          สำหรับนักออกแบบเสื้อผ้า หรือแฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีความสามารถและมีผลงานในระหว่างที่เป็นนักศึกษา เมื่อเริ่มทำงานกับบริษัทผลิตและ ออกแบบเสื้อผ้า อาจได้อัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ  และประโยควิชาชีพชั้นสูง อาจได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเป็นเงินเดือนประมาณ 8,000  - 10,000 บาท ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จะได้รับเงินประมาณ 9,000 - 10,000 บาท  หรืออาจมากกว่า ขึ้นอยู่กับฝีมือ
          การออกแบบและประสบการณ์ของนักออกแบบแต่ละคนมีสวัสดิการ โบนัส และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเจ้าของกิจการ 
ส่วนมากผู้ประกอบอาชีพนี้ จะมีร้านหรือที่อาศัยเป็นตามที่รับออกแบบตัดเสื้อผ้าเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระที่มีรายได้ดี
สำหรับนักออกแบบประจำห้องเสื้อหรือร้านเสื้อใหญ่ๆ หรือโรงเรียนสอนตัดเสื้อที่มีผลงานแสดงเป็นประจำนั้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงผลงานและคอลเล็คชั่น

สภาพการทำงาน
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ที่ทำงานในสถานประกอบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีที่ทำงานที่ค่อนข้างเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการออกแบบ เช่น โต๊ะเขียนแบบ หุ่นลองเสื้อขนาดต่างๆ ตามที่ตัดเย็บ ผ้า  กระดาษสร้างแพทเทิร์น และสีสำหรับลงสี  เพื่อให้ภาพออกแบบเหมือนจริง อาจมีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและให้สีได้เช่นกัน หรือสแกนภาพที่วาดแล้วลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การนำเสนอต่อลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในกรณีผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปอาจมีผู้ช่วยทำงานในการสร้างแบบ (Pattern)

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้สนใจในอาชีพนี้ ควรมีคุณสมบัติทั่วๆ ไปดังนี้  
1. มีความคิดสร้างสรรค์มีใจรักงานด้านออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลป์     รักความสวยงามอาจมีพื้นฐาน ทางด้านศิลป์บ้าง
2. มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะถ่ายทอด
3. มีความสามารถในการถ่ายทอด ความคิดหรือแนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้  :   ผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นดังกล่าวสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนโดยไม่่จำกัดวุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบเสื้อผ้าขึ้นอยู่กับความริเริ่มสร้างสรรค์ประสบการณ์และการฝึกหัด
          สำหรับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยสายอาชีพแล้ว ยังสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยมีคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดสาขาวิชาการ ออกแบบพัสตราภรณ์ 
          ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านนี้จะได้รับความรู้ในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย  ตะวันออก และตะวันตกเพื่อสืบทอดมรดกและศิลปสิ่งทอของไทยในท้องถิ่นต่างๆ
          นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ธุรกิจเสื้อผ้า  ฯลฯ

โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน คือสามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ ได้มีความรู้ในเรื่องการบริหารการตลาด และการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
ในวงการแฟชั่นในประเทศไทยยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของการออกแบบแฟชั่นได้แต่กลับเป็นศูนย์กลางของวัตถุดิบอย่างเช่น ผ้าไหมและการผลิตเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกภายใต้ยี่ห้อสินค้าต่างประเทศและเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพราะมีค่าแรงราคาถูก
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในวงการออกแบบเสื้อผ้าไทยถือว่ามีความสำเร็จในระดับหนึ่งที่การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้ยี่ห้อไทย ได้มีการส่งออกไปขายในต่างประเทศบ้างแล้ว เช่น  Fly Now   หรือในเรื่องของการสนับสนุนการออกแบบลายผ้าไหมที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ และการให้สีตามที่ลูกค้าในต่างประเทศต้องการ  และสามารถส่งออกได้
          นักออกแบบแฟชั่นในต่างประเทศหลายสถาบันต่างก็ให้ความสนใจแนวการแต่งกาย  วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียมากขึ้น ดังนั้น นักออกแบบแฟชั่นไทยควรหันมาสนใจวัตถุดิบในประเทศ และคิดสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น เพราะแรงงานและวัตถุดิบในประเทศยังมีราคาถูก ตลาดสิ่งทอไทยในต่างประเทศ เช่น เสื้อผ้าถักสำเร็จรูป เสื้อผ้าทอสำเร็จรูปยังมีศักยภาพในการส่งออกสูง
          นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยเลือกใช้สินค้าไทย โดยเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มที่ได้มาตรฐานการส่งออก นับเป็นโอกาสอันดีที่นักออกแบบเสื้อผ้าสามารถสร้างสรรค์งานได้เต็มที่ หรือมีแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือแนวโน้มใหม่ที่มีเอกลักษณ์มีความ โดดเด่นในเรื่องของการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการขยายแหล่งวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยพยายามให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำมากที่สุด เพื่อคงต้นทุนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรี    สิ่งทอในปี 2548เพราะเวลานั้นผู้นำด้านการตลาด แฟชั่น และเทคโนโลยีการผลิตเท่านั้นที่สามารถจะครองตลาดสิ่งทอในต่างประเทศ หรือแม้แต่ตลาดเสื้อผ้าบริเวณชายแดนไทยที่คู่แข่งขันสามารถนำเสื้อผ้าเข้ามาตีตลาดไทยได้ นักออกแบบเสื้อผ้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องรักษาฐานตลาดของไทยไว้ทั้งในเชิงรุกในการผลิต     สร้างเครือข่าย ทั้งระบบข้อมูลข่าวสาร และ  เครือข่ายจำหน่ายสินค้า

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ ก็คือการคงไว้ซึ่งการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือแฟชั่นดีไซเนอร์ไว้ ซึ่งต้องใช้โอกาสเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิต และการแสดงผลงานที่มีต้นทุนต่ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ   
          นักออกแบบแฟชั่นไม่ควรย่ำอยู่กับที่ควรมีความคิดเชิงรุกมากกว่ารับไม่เพียงแต่รับในคำสั่งจากลูกค้าอย่างเดียวควรศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและควรสร้างโอกาสให้ตนเอง เช่น การศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ศึกษาด้านการตลาด  ความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ เสาะหาแหล่งตลาดวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร สร้างแนวโน้มแฟชั่น ศึกษารูปแบบของสินค้าจากต่างประเทศ และข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในความก้าวหน้าทันโลก และยืนอยู่ในอาชีพได้นาน และอาจสร้างผลงานที่คนไทยภูมิใจหันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยนักออกแบบเสื้อผ้าไทยกันทั่วประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครู - อาจารย์    เจ้าของร้านหรือห้องเสื้อ    เจ้าของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า    นักออกแบบเครื่องประดับ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
สถาบันที่ผู้สนใจหรือนักศึกษาเข้ารับการอบรมและฝึกงาน
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกในภูมิภาคส่วนบริการข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development  Center)
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการส่งออก โทร.  02 - 511-5066-77

นิยามอาชีพ  
          ออกแบบลวดลายผ้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักจากจินตนาการ ประสบการณ์ แนวโน้มของแฟชั่นและความต้องการของลูกค้า : ศึกษาวัตถุประสงค์ ต้นทุน  วัตถุดิบ เทคนิคและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ ; วาดโครงร่างเหมือนแบบ (Patterns) ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบผลงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ ก่อนส่งให้ช่างทำ
          แบบหรือช่างแผนกตัด ทำการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์   สิ่งทอสิ่งถักตามแบบต่อไป

ลักษณะของงานที่ทำ
          ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีขั้นตอนหรือลักษณะการทำงานคล้ายกับนักออกแบบเครื่องประดับหรือนักออกแบบเครื่องเรือน โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
วิเคราะห์ ศึกษาวัสดุ ที่นำมาออกแบบสิ่งทอลายผ้า และเนื้อวัสดุ เพื่อตัดเย็บ  และวิธีการตัดเย็บ รวมทั้งการควบคุมการตัดเย็บให้เป็น ไปตามแบบที่ออกไว้ 
ทำศิลปะการแต่งกายของไทยโบราณและการแต่งกายแบบตะวันตกยุคต่างๆ บางประยุกต์นี้ในการออกแบบและขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า สิ่งถักสิ่งทอเพื่ออำพรางหรือแก้ไขข้อบกพร่องหารูปร่างของแต่ละบุคคลให้ออกมาดูดี มีบุคลิกภาพ
นำเทคนิคหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ต้องรวบรวมความคิด ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
2. ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลง เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน ต้องทำการค้นคว้าวิจัยด้วย
3. ทำการร่างแบบคร่าวๆ ตามแนวความคิด หรือตามจินตนาการ หรือจากความต้องการของลูกค้า
4. นำภาพที่ร่างแล้วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิต รวมทั้งการใช้ วัตถุดิบ และประเมินราคา
5. นำภาพร่างที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ  (Pattern)  วิธีการเย็บในรายละเอียด ปัก กุ๊น เดินลาย หรือ จับเดรปแล้วนำมาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการทำให้ละเอียด และชัดเจนที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ช่างทำตามแบบได้
6. ส่งแบบ หรือชุดที่ตัดเนาไว้ให้ฝ่ายบริหารและลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง พิจารณาทดลองใส่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องขั้นสุดท้าย
7. นำแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ทำงานประสานกับช่างตัดเย็บ  ช่างปัก เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ 

สภาพการจ้างงาน
          สำหรับนักออกแบบเสื้อผ้า หรือแฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีความสามารถและมีผลงานในระหว่างที่เป็นนักศึกษา เมื่อเริ่มทำงานกับบริษัทผลิตและ ออกแบบเสื้อผ้า อาจได้อัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ  และประโยควิชาชีพชั้นสูง อาจได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเป็นเงินเดือนประมาณ 8,000  - 10,000 บาท ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จะได้รับเงินประมาณ 9,000 - 10,000 บาท  หรืออาจมากกว่า ขึ้นอยู่กับฝีมือ
          การออกแบบและประสบการณ์ของนักออกแบบแต่ละคนมีสวัสดิการ โบนัส และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเจ้าของกิจการ 
ส่วนมากผู้ประกอบอาชีพนี้ จะมีร้านหรือที่อาศัยเป็นตามที่รับออกแบบตัดเสื้อผ้าเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระที่มีรายได้ดี
สำหรับนักออกแบบประจำห้องเสื้อหรือร้านเสื้อใหญ่ๆ หรือโรงเรียนสอนตัดเสื้อที่มีผลงานแสดงเป็นประจำนั้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงผลงานและคอลเล็คชั่น

สภาพการทำงาน
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ที่ทำงานในสถานประกอบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีที่ทำงานที่ค่อนข้างเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการออกแบบ เช่น โต๊ะเขียนแบบ หุ่นลองเสื้อขนาดต่างๆ ตามที่ตัดเย็บ ผ้า  กระดาษสร้างแพทเทิร์น และสีสำหรับลงสี  เพื่อให้ภาพออกแบบเหมือนจริง อาจมีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและให้สีได้เช่นกัน หรือสแกนภาพที่วาดแล้วลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การนำเสนอต่อลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในกรณีผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปอาจมีผู้ช่วยทำงานในการสร้างแบบ (Pattern)

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้สนใจในอาชีพนี้ ควรมีคุณสมบัติทั่วๆ ไปดังนี้  
1. มีความคิดสร้างสรรค์มีใจรักงานด้านออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลป์     รักความสวยงามอาจมีพื้นฐาน ทางด้านศิลป์บ้าง
2. มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะถ่ายทอด
3. มีความสามารถในการถ่ายทอด ความคิดหรือแนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้  :   ผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นดังกล่าวสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนโดยไม่่จำกัดวุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบเสื้อผ้าขึ้นอยู่กับความริเริ่มสร้างสรรค์ประสบการณ์และการฝึกหัด
          สำหรับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยสายอาชีพแล้ว ยังสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยมีคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดสาขาวิชาการ ออกแบบพัสตราภรณ์ 
          ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านนี้จะได้รับความรู้ในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย  ตะวันออก และตะวันตกเพื่อสืบทอดมรดกและศิลปสิ่งทอของไทยในท้องถิ่นต่างๆ
          นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ธุรกิจเสื้อผ้า  ฯลฯ

โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน คือสามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ ได้มีความรู้ในเรื่องการบริหารการตลาด และการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
ในวงการแฟชั่นในประเทศไทยยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของการออกแบบแฟชั่นได้แต่กลับเป็นศูนย์กลางของวัตถุดิบอย่างเช่น ผ้าไหมและการผลิตเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกภายใต้ยี่ห้อสินค้าต่างประเทศและเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพราะมีค่าแรงราคาถูก
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในวงการออกแบบเสื้อผ้าไทยถือว่ามีความสำเร็จในระดับหนึ่งที่การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้ยี่ห้อไทย ได้มีการส่งออกไปขายในต่างประเทศบ้างแล้ว เช่น  Fly Now   หรือในเรื่องของการสนับสนุนการออกแบบลายผ้าไหมที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ และการให้สีตามที่ลูกค้าในต่างประเทศต้องการ  และสามารถส่งออกได้
          นักออกแบบแฟชั่นในต่างประเทศหลายสถาบันต่างก็ให้ความสนใจแนวการแต่งกาย  วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียมากขึ้น ดังนั้น นักออกแบบแฟชั่นไทยควรหันมาสนใจวัตถุดิบในประเทศ และคิดสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น เพราะแรงงานและวัตถุดิบในประเทศยังมีราคาถูก ตลาดสิ่งทอไทยในต่างประเทศ เช่น เสื้อผ้าถักสำเร็จรูป เสื้อผ้าทอสำเร็จรูปยังมีศักยภาพในการส่งออกสูง
          นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยเลือกใช้สินค้าไทย โดยเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มที่ได้มาตรฐานการส่งออก นับเป็นโอกาสอันดีที่นักออกแบบเสื้อผ้าสามารถสร้างสรรค์งานได้เต็มที่ หรือมีแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือแนวโน้มใหม่ที่มีเอกลักษณ์มีความ โดดเด่นในเรื่องของการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการขยายแหล่งวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยพยายามให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำมากที่สุด เพื่อคงต้นทุนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรี    สิ่งทอในปี 2548เพราะเวลานั้นผู้นำด้านการตลาด แฟชั่น และเทคโนโลยีการผลิตเท่านั้นที่สามารถจะครองตลาดสิ่งทอในต่างประเทศ หรือแม้แต่ตลาดเสื้อผ้าบริเวณชายแดนไทยที่คู่แข่งขันสามารถนำเสื้อผ้าเข้ามาตีตลาดไทยได้ นักออกแบบเสื้อผ้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องรักษาฐานตลาดของไทยไว้ทั้งในเชิงรุกในการผลิต     สร้างเครือข่าย ทั้งระบบข้อมูลข่าวสาร และ  เครือข่ายจำหน่ายสินค้า

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ ก็คือการคงไว้ซึ่งการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือแฟชั่นดีไซเนอร์ไว้ ซึ่งต้องใช้โอกาสเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิต และการแสดงผลงานที่มีต้นทุนต่ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ   
          นักออกแบบแฟชั่นไม่ควรย่ำอยู่กับที่ควรมีความคิดเชิงรุกมากกว่ารับไม่เพียงแต่รับในคำสั่งจากลูกค้าอย่างเดียวควรศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและควรสร้างโอกาสให้ตนเอง เช่น การศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ศึกษาด้านการตลาด  ความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ เสาะหาแหล่งตลาดวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร สร้างแนวโน้มแฟชั่น ศึกษารูปแบบของสินค้าจากต่างประเทศ และข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในความก้าวหน้าทันโลก และยืนอยู่ในอาชีพได้นาน และอาจสร้างผลงานที่คนไทยภูมิใจหันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยนักออกแบบเสื้อผ้าไทยกันทั่วประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครู - อาจารย์    เจ้าของร้านหรือห้องเสื้อ    เจ้าของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า    นักออกแบบเครื่องประดับ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
สถาบันที่ผู้สนใจหรือนักศึกษาเข้ารับการอบรมและฝึกงาน
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกในภูมิภาคส่วนบริการข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development  Center)
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการส่งออก โทร.  02 - 511-5066-77

เนื้อหาดีดีจาก  กรมการจัดหางาน