ให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศเพื่อนสมาชิก เป็นประจำทุกปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 

รัฐบาล มาเลเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศเพื่อนสมาชิก เป็นประจำทุกปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1.ทุน Malaysian Technical Cooperation Programme  
      
    The Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) เกิดขึ้นในปี 1980 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์และ สังคม โดยโปรแกรมนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านความร่วมมือชั้นสูงของประเทศมาเลเซีย โปรแกรมดังกล่าวมีทั้งการอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
           ทุน MTCP เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถกับสถาบันในประเทศมาเลเซีย ทุนนี้เป็นความร่วมมือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยทางมาเลเซีย หวังว่า ผู้ได้รับทุนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาประเทศของตนเองได้ดี หลังจากจบการศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย แล้ว 
           ระยะเวลาการให้ทุน 
           ระดับปริญญาโท  12-24 เดือน
           ระดับปริญญาเอก  36 เดือน 
           คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครขอรับทุน 
           - ผู้สมัครอายุ 45 ปีขึ้นไป 
           - ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือกับทางประเIทศมาเลเซีย
           - ผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
           - คะแนนสอบ TOEFL หรือ   IELTS 
           ผู้สมัครอาจจะถูกสอบสัมภาษณ์จากรัฐมนตรีศึกษาธิการ หรือว่าคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
           - ผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
            สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ 
           - ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย 
           - ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
           - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประมาณ 12,000 ริงกิตต่อเดือน 
           - ค่าตำราเรียนและเดินทางภายในประเทศ 
           - การฝึกงานตามหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 
           ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย 
          2.Malaysian International Scholarship (MIS) 
          คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของการโครงการความร่วมมือแห่งมาเลเซีย (Malaysian Technical Cooperation Programme – MTCP) ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
           ทุน ดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และตรงตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ในระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนของเอกชนและรัฐบาล โดยทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ต้องการจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกับเพื่อนบ้าน ในความร่วมมือรัฐต่อรัฐ 
           หลักสูตรที่เปิดรับ 
           - บริหารธุรกิจ และการเงิน 
           - วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
           - วิทยาศาสตร์เกษตรกรรม 
           - สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์ 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร 
            - จบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ด้วยเกรดการเรียนที่ดี 
           - เป็นผู้ที่ผ่านงานด้านกิจกรรมและอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
           -  เข้าขอรับทุนตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
           -  มีสุขภาพที่ดี มีใบรับรองแพทย์  
           -  อายุไม่เกิน 21 ปี 
           สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ 
           - ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย 
           - ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
           - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
           - ค่าตำราเรียนและเดินทางภายในประเทศ 
           - การฝึกงานตามหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 
          - ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย 
          3.Malaysian International Scholarship for Postgraduate Studies 
          คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติมาเลเซีย  (Malaysian International Scholarship) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศกับมาเลเซีย เพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาในประเทศมาเลเซีย ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยทุนการศึกษาที่ให้ระดับปริญญาโท จะให้ระยะเวลา 12-24 เดือน และปริญญาเอก 36 เดือน   
           คุณสมบัติของผู้สมัคร 
           -   อายุ 45 ปีขึ้นไป 
           -  วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.0  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และเกรดที่ดีในระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก 
           -  ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
           -  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่แข็งแรง 
           อาจ จะมีบางกรณีที่ผู้สมัคร อาจจะถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ หรือว่าทำบททดสอบภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย เพิ่มเติม 
           สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ 
           - ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย
           - ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
           -  ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 1,200.00 ริงกิต ต่อเดือน
           - ค่าเล่าเรียนประจำปี และค่าเดินทางภายในประเทศ
           - การวิทยานิพนธ์ 
           - ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย
           เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน 
           - ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนได้ ยกเว้นจะมีจดหมายยืนยัน อนุญาตจากมหาวิทยาลัยที่มอบทุน และกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย 
           - ผู้ได้รับจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎของทางมหาวิทยาลัย หากผู้รับทุนกระทำความผิดใดๆ จะได้โทษทันที และจะถูกตัดเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนในช่วงที่ลงโทษด้วย 
           - ผู้รับทุนจะต้องเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย 
           - หากช่วงหนึ่งช่วงใดผู้รับทุนจะต้องหยุดการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งหากว่ามี          การเดินทางออกนอกประเทศมาเลเซีย ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในส่วนของทุนการศึกษา 
           - ผู้รับทุนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในมาเลเซีย 
           6.หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทางการมาเลเซีย หวังว่า ผู้รับทุนจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันที 
           เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
           - สำเนาระเบียนทางการศึกษา รวมไปถึงจดหมายอ้างอิงจากสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด 
           - สำเนาพาสปอร์ตของผู้สมัคร 
           - หลักสูตรที่ต้องการขอรับทุน
           - ภาพถ่ายขนาดติดสมุดเดินทาง จำนวน 2 ใบ 
           - ใบรับรองแพทย์ 
           - แผนงานการวิจัย (สำหรับระดับปริญญาโท) 
           ช่วงเวลาวันรับสมัคร 
           เดือนมีนาคม

 

ที่มา  การศึกษาวันนี้