มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2554
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         เป็นผู้ที่คุณวุฒิในระดับอนุปริญญาขั้นไป เช่น ประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
         หลักฐานประกอบการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
         3.สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ครงกัน) 1 ชุด
         4.สำเนาใบสำเร็จการศึกษ และสำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา(Transcript)ระดับอนุปริญญาขึ้นไป 1 ชุด
         5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมหาวิทยาลัยไม่คืนให้
         การสมัคร
         -สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.me-sut.com หรือ www.sut.ac.th/ces ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554
         -การชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินที่เคาน์เตอร์หรือที่ตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคาร ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ชื่อบัญชี"รับสมัครหลักสูตรพิเศษ" เลขที่ 707-2-27745-7 ออมทรัพย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนำส่งสำเนาใบโอนเงินระบุชื่อ-สกุล และเบอร์ที่ติดต่อกลับสะดวก ส่งโทรสารไปที่ 0-4422-4576 หรือสแกนใบโอนเงินส่งอีเมล์ [email protected] หรือ [email protected] ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554

 

ขอขอบคุณข่าวจาก    http://elearneasy.com/shows_news_edu.php?news_id=7917