เป็นข้อสอบจาก น้องที่เข้าสอบแล้วจดออกมาได้นะครับ แล้วส่งมาให้ผมทาง email  ใครจะสอบรุ่นถัดไปลองเข้ามาดูไว้เป็นแนวทาง

ขอขอบคุณ NaNachi WarU  ผู้เสียสละลอกข้อสอบ  มาให้เราได้ชม  

ใครมีข้อสอบ ข้ออื่น ๆ ก็ โพสบอกด้วยนะครับ


ข้อสอบสังคม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท ปี54 ข้อสอบ ชุด A

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

51.ตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้มีปัญญาหมายถึง คนชนิดใด

1.คนที่ไม่เชื่อในไสยศาสตร์              2.คนที่รู้จักแก้ปัญหาเป็น

3.คนที่ชอบบริจาคทาน                   4.คนที่สามารถหยั่งรู้ฟ้าดินได้

 

52.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องของกิจจญาณสำหรับทุกอริยสัจ

1.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้รู้            2.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละ

3.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเว้น              4.ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง             

 

53.“ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของวัตถุนั้นเมื่อทอนลงจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วคงเป็นเพียงพลังงานชนิดหนึ่งเท่านั้น”หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้จะตรงกับหลักการใดในพระพุทธศาสนา

1.ไตรธาตุ    2.ไตรเหตุ    3.ไตรคุณ    4.ไตรลักษณ์

 

54.คำแปลของบทแผ่เมตตาข้อความใดตรงกับคำบาลีที่ว่า“สัพเพสัตตา อนีฆา โหนตุ”

ตอบ ข้อสองของชุด A

 

55.สมาคมประชาชาติใด ที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)

1. AFTA                  2.PLO           3.ASEAN        4.APEC

 

56.ภาษาหลักที่ใช้ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา     

1.ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ          2.ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

3.ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส               4.ภาษาโปรตุเกสและภาษาฝรั่งเศส

 

57.ข้อใดคือระบอบการปกครองในดุสิตธานี ซึ่งตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)

1.จัดตั้งคณะนคราภิบาลเป็นคณะผู้บริหาร    

2.ตั้งเทศบาลสมมุติเป็นระบอบการปกครองท้องถิ่นในดุสิตธานี

3.ตั้งตำแหน่งรัชษฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกจากประชาชน

4.ตั้งพรรคการเมืองโดยให้ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

 

58.ข้อใดเป็นสภาวการณ์ในช่วงสงครามเย็น

1.การประชุมลดอาวุธที่กรุงเจนีวา (ค.ศ.1932-1933)            

2.การจัดตั้งองค์การอนามัยขององค์การสันนิบาตชาติ

3.ประเทศญี่ปุ่นฟื้นประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยเมจิ          

4.นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทย

 

59.ข้อใดคือสาระของรัฐนิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

1.ประกาศนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ         

2.ประกาศตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

3.ออกประกาศบังคับโรงเรียนจีนให้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

4.ประกาศให้ข้าราชการและประชาชนหันมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร

 

 

ไม่Sure โจทย์เท่าไร คำพูดไม่ตรงเป๊ะ แต่ประมาณนี้แน่นอน

 

-การเสนอร่างพระราชบัญญัติประชาชนต้องเข้าชื่ออย่างน้อยกี่คนขึ้นไป

1. 10,000

2. 20,000

3. 50,000

4. 100,000

 

-“ฮ่อมจ๊อม”เกิดจากการกระทำของปรากฏการณ์ธรรมชาติใด

1.การกัดเซาะของน้ำและฝน

2.ลม

3.การทับถมของดินตะกอน

4.แสงแดด

 

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับใดที่นำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 7

2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่8

3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่9

4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่10

 

-น้ำตายวันที่เท่าใด

1.แรม 1 ค่ำ            2.แรม 8 ค่ำ             3.แรม 11 ค่ำ           4.แรม 15 ค่ำ

-อนุสัญญาฉบับใดที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตอบอนุสัญญาแรมซาร์

 

-การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อยกี่วัน

1. 7 วัน

2. 12 วัน

3. 14 วัน

4. 30 วัน

 

-ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมากที่สุด

1.ประเพณีบุญบั้งไฟ

2.ประเพณีตานก๋วยสลาก

3.ประเพณีรับบัวโยนบัว

4.ประเพณีงานบุญคูนลาน

 

-แม่น้ำสายใดยาวที่สุดในประเทศไทย

1.แม่น้ำมูล

2.แม่น้ำชี

3.แม่น้ำเจ้าพระยา

4.แม่น้ำท่าจีน

 

-ข้อใดคือความล้มเหลวของการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์

1.การที่สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียต ที่คิวบา

2.เจียงไคเช็ค ตั้งรัฐบาลบนเกาะไต้หวัน

3.(นึกไม่ออกแล้ว=w=”)

4.การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

 

หมายเหตุ

สีแดง  หมายถึง เฉลย

 

http://www.unigang.com/