รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แถวบ้านผมเรียกสั้นว่า IR สาขานี้จะมุ้งเน้นศึกษา พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ลักษณะและโครงสร้างของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ การศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของรัฐในการต่างประเทศ การพัฒนาและความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แล้วเราต้องเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศต่างๆครับ คนเรียนสาขานี้จึงควรเก่งภาษาด้วยนะครับและถ้าอยากเป็นทูตก็ควรทำคะแนนสูงๆนะก๋าบ สู้ ๆ

จบรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำงานอะไร

ก็ถ้าภาษาดีและก็ต้องเรียนเอกโทเพิ่มเติม ก็เป็นทูต  เอกอัตรราชทูต เลขาทูต เจ้าหน้าที่ทูต หรือทำงานในฝ่ายบุคคล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลาย เราก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับงานอื่นได้เช่น ล่าม เป็นนักแปล เป็นแอร์ เป็นไกด์ หรือทำงานด้านส่งออกนำเข้า ถ้าเราเก่งภาษาสายงานเราจะกว้างขึ้นเยอะครับ หรือบางคนหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเขียนบทความเป็นนักจัดรายการเกี่ยวกับต่างประเทศครับ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลานครินทร์ ธรรมศาสตร์