รับตรง นิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2554

 

      สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT)
 

 

  1. การรับผ่านระบบ Admission (โปรดดูรายละเอียดในระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ
    อุดมศึกษา)
2. รับตรง พิจารณาจากคะแนนทดสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT)
    
และการสอบสัมภาษณ์  ใช้คะแนนสอบ GATและPATครั้งที่ดีที่สุดในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 

ผลคะแนนสอบ GAT
คะแนนสอบ PAT *
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
85
ความถนัดทั่วไป
71
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
   
77
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
   
78
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
   
79
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
   
80
ความถนัดทางภาษาจีน
 
 
81
ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 
 
82
ความถนัดทางภาษาบาลี
 

เลือก 1 วิชาจากรหัสวิชาดังกล่าว                  

 

ผลคะแนนสอบ O-NET
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
   
01
ภาษาไทย
   
02
สังคมศึกษา
   
03
ภาษาอังกฤษ
   
04
คณิตศาสตร์
   
05
วิทยาศาสตร์
   

 

  จำนวน 120 คนผ่านระบบ Admission 40 คน รับตรง 80 คน
 

 

  หลักสูตร 4 ปี  แต่ละปีการศึกษาประกอบด้วย  ภาคต้น - ภาคปลาย - ภาคฤดูร้อน
 

 

  วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 13.00-20.00 น.  วันเสาร์   เวลา 9.00-16.00 น.
 

 

  อาคารคณะสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1-3
 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ประกอบด้วย

 

ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคการศึกษาละ     
   5,000 บาท
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย      ภาคการศึกษาละ  
  3,700 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการ ภาคการศึกษาละ
1,300 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน (กรณีลงทะเบียนภาคฤดูร้อน)
12,000 บาท
ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ
4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมขอสอบชดเชยหน่วยกิตละ
100 บาท
ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน
1,000 บาท

 

  ศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3 แผนที่ตั้ง
 

 

 

  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
  วันที่ 10 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์/ที่คณะ
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2554
  สอบสัมภาษณ์
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์/ที่คณะ
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
  เปิดเรียน
  มิถุนายน 2554
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

 
 

 

รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2  รูป
สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ชุด
ผลการสอบ GAT/PAT O-NET ฉบับจริง           จำนวน ชุด
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ชุด
* ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้นระหว่างเวลา 9.00-12.00 และ 13.0-16.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์) วันอื่นๆโปรดโทรศัพท์สอบถามก่อน
ต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้นและต้องแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาด้วย
ใบสมัคร ชุดละ 100 บาท ค่าสมัคร 300 บาท หมายเหตุ : รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

     

เว็บไซต์หลัก   http://www.lawsp.soc.ku.ac.th/law.jpg