อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.)
       คณบดีสถาปัตย์ม.นเรศวร เร่งเดินหน้า 4 เรื่องหลัก ดันคณะเป็นสถาบันทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นนำในระดับประเทศ สนองนโยบายมน.ติดกลุ่ม 10 มหาวิทยาลัยแนวหน้าของไทยในปี 2560
       

       อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) กล่าวว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายพัฒนาให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560 สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กว่า 14 ปี ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมหลัก ด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเร่งพัฒนาและผลักดันให้เกิดผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการ “มุ่งสู่การเป็นสถาบันทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นนำในระดับประเทศ”
       
       อ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันก็ศึกษาเปรียบเทียบภาพรวมแผนกลยุทธ์กับองค์กรทางการศึกษาในระดับอาเซียน เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคณะฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการวิจัย ยึดแนวองค์ความรู้พื้นบ้าน พื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2. การผลิตบัณฑิตมุ่งยกระดับมาตรฐานนิสิต และบัณฑิต เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันการให้บริการทางวิชาการ ที่สำคัญเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. การบริการทางวิชาการ ปรับปรุงสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง ให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในลักษณะอื่น การให้บริการทางวิชาการ และการฝึกวิชาชีพแก่นิสิต และ4. ระบบบริหาร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโต และการพัฒนาคณะฯอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ระดับสากลได้ในที่สุด โดยพัฒนาระบบสารสนเทศในเว็บไซต์ ของคณะฯ รองรับ
       
       “ยิ่งไปกว่านั้น คณะฯ ได้วางรากฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นิสิต ด้วยการสนับสนุนโครงการเสริม ทักษะความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษาอังกฤษ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ทางด้านการตลาดและการเงิน การเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นต้น สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทำระบบ E-leaning พร้อมพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต” อ.เฉลิมชัย กล่าว
 

Credit http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000023963