คณะอันตราย Admission 2554

คณะที่ผมเลือกมานี้ อาจจะคะแนนขึ้นลงรุ่นแรงจากคะแนนขั้นต่ำปี 2553 เยอะ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือก ( ให้ระวังไม่ได้บอกว่าห้ามเลือกนะครับ ^__^  )   ( ปีก่อน ก็ทายถูกหลาย คณะ นะ )

 บทความนี้จะมีการปรับปรุงเรื่อย ๆ นะครับ    เนื้อหายังไม่นิ่ง เพราะผมต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ ประเมิณผลตลอดเวลา >...<


จุฬาลงกรณ์

คณะเภสัชศาสตร์    สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมคณะครุศาสตร์   
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
คณะนิติศาสตร์  เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

เกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน)
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  ( แต่ยังน่าเลือก )
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย  ( แต่ยังน่าเลือก )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)

ธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาปกครอง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
( หลาย  สาขา วิทยาศาสตร์ของ มธ ก็ถือว่าอันตราย นะครับ )
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง


มศว

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
( จะว่าไป สาย วิทย์ศาสตร์นี่ก็อันตรายเกือบทั้งนั้น แหะ ๆ )
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาตะวันออก - วิชาเอกภาษาเขมร
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

ศิลปากร

คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายวิชาการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์    

ลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาปฐพีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก 
 

สงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  ( ยังน่าเลือก )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นักศึกษาพิเศษ)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่ สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่ (รูปแบบที่ 1) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาฟิสิกส์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาอังกฤษ

ปล  หลายคณะคะแนนต่ำอยุ่แล้ว และ คนเลือกไม่เยอะ อาจจะทำให้คะแนนขึ้นลงแรง ครับ

 

เชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 1 (วทบ.) 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 (วทบ.)
 

ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
คณะนิติศาสตร์   ในแอดค่าเทอม 18000 บาทนะ
 

พระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ศล.บ.)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 4 ปี ภาษาไทย)

 
เดียวกินข้าวก่อน แล้วจะกลับมาปั่นงานต่อ >....<
 

หมายเหตุ 1   โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะขึ้นเกือบทุกสาขานะครับ  เพราะปีก่อนคนกลัวกันมาก ทำให้คะแนนต่ำ ไม่กล้ากล้าเลือก 

ผมลอง list รายชื่อ  น้องสามารถใช้โปรแกรม UniCal แล้วดูข้อมูลทั้งหมดได้นะครับ  http://www.unigang.com/UniCal

 

จะเ ได้ว่าคะแนนของจุฬา น่าจะขึ้นได้เยอะกว่า คะแนนต่ำสุดของปี 53 พอสมควรครับ

 

มหาวิทยาลัย คณะ คะแนน53
บูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รูปแบบที่ 2) 17,812.95
มหาสารคาม โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 17,167.10
บูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รูปแบบที่ 2) 17,146.20
มหิดล คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 16,731
ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 16,479.50
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 16,272.55
เชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 (วทบ.) 16,206.15
ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 16,149.55
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ศล.บ.) 15,990.25
นเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15,851.80
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 15,616.95
ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 15,577.50
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 15,535.60
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15,388.50
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ม 15,053.50
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15,024.15
ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 14,810
ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 14,809.95

 

หมายเหตุ 2    ( คนเลือกสาขา ก็ต้อง กล้า ๆ หน่อยนะครับ เพราะปีนี้ จุฬาไม่รับคอม แต่ ถ้าคนกลัวกันเกินไปก็จะเป็น แบบ วิศวะคอม จุฬา ปีก่อน ดังนั้นกล้า ๆ หน่อย )

http://unigang.com/