- เกณฑ์การรับนักศึกษา
 

- จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤษภาคม 2554
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
- มีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
- มีคะแนน PAT 1 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี

- กำหนดการ

-รับสมัคร 4-17 เมษายน 2554


- Link ระบบรับสมัครระดับม.6
- Link ระบบรับสมัครระดับปวช.